Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschap op het Mozaïek

De formele ouderparticipatie is de Medezeggenschap Raad.

Onze MR bestaat uit:  

Oudergeleding:

Angelo Boonman,  vervangend voorzitter  
Tamara Dobbelaar  
Ilse de Greef-Sprangers

Personeelsgeleding:

Simone de Pooter

Sacha Timmer, voorzitter

Sofie Martens, secretaris

Op verzoek van de MR woont de directeur, de MR vergadering bij om ons te informeren en te adviseren.

Elke school of onderwijsinstelling moet een MR hebben, zo zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
De notulen zijn op te vragen bij de directie of de secretaris van de MR.
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de e-mail.

mrmozaiek@elevantio.nl 

De MR heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen.
De belangrijkste taak of recht van de MR is echter de uitoefening van zijn advies- en instemmingsbevoegdheden.    

De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. De MR mag een MR-vergadering bijeenroepen als hij dat nodig vindt. Verder moet de MR eveneens zorgen voor een sfeer van openheid en onderling overleg in de school. Tevens moet de MR bewaken dat er op school niet wordt gediscrimineerd. De MR moet zelf ook open communiceren over zijn werkzaamheden, via schriftelijke verslaglegging. Dat kan bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of (een besloten deel van) de website van de school.

De MR heeft de volgende rechten:

·         Informatierecht

Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

·         Adviesrecht

Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.

·         Instemmingsrecht

Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement en recentelijk was er goedkeuring van de MR nodig om verder te kunnen met de op handen zijnde fusie.