Spring naar hoofd-inhoud

Basisschool Het Mozaïek is een reguliere basisschool voor kinderen van 4-12 jaar. De doorgaande ontwikkelingslijn van 4 tot en met 12 jaar op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch gebied staan prominent vooraan. Een sterk pedagogisch klimaat, veel extra aandacht voor goede taalontwikkeling en de basis op orde voor de kernvakken rekenen, lezen, taal en spelling vormen de kern van ons onderwijs.

We vinden een goede start belangrijk. Samen met ouders hebben we de zorg en verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast werken wij samen met de kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, GGD en andere partners. Samen met Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen “Het Mozaïek”, Peuterspeelzaal “Het Mozaïek”, de bibliotheek en de GGD/CJG vormen we Brede School Het Mozaïek.

Onze kerntaak is onderwijs te geven dat gericht is op de totale ontwikkeling van het kind en een goede, brede basis biedt voor de toekomst in de maatschappij. Dit onderwijs is kwalitatief goed onderwijs, dat beantwoordt aan de kerndoelen die in de wet omschreven zijn en aansluit bij de mogelijkheden van het kind.

Wij nemen ook een opvoedkundige taak op ons, maar de verantwoordelijkheid voor de totale opvoeding blijft bij de ouders. Al heel vroeg maken de kinderen kennis met zelfstandig werken en goed samenwerken. Leren leren en eigenaarschap van het eigen leerproces zijn belangrijke voorwaarden om tot ontwikkeling te komen. Wij zetten in op het bieden van de zorg en aandacht voor elk kind, zodat het zichzelf optimaal kan ontwikkelen.

We werken aan de sociale vaardigheden, het goed omgaan met emoties en de ontwikkeling van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De kinderen leren zelf keuzes maken en daarvoor verantwoording dragen. Daarbij leren kinderen een eigen kritische mening te ontwikkelen met respect voor de ander. Vanuit de eigen leefgemeenschap leren de kinderen oog te hebben voor andere culturen en andere overtuigingen.

Als school bieden wij een basisondersteuning voor alle kinderen. De basisondersteuning kenmerkt zich door:

  • Handelingsgericht-, data gestuurd- en opbrengstgericht werken. Er is sprake van een helder leerlingvolgsysteem wat zicht geeft op de totale ontwikkeling van kinderen. Op basis hiervan worden onderwijsbehoeften bepaald.
  • De leerkracht werkt planmatig met groepsplannen binnen niveau 1 en 2 van de interne ondersteuningsstructuur.
  • Ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel worden opgesteld in situaties waar de basisondersteuning wordt geïntensiveerd naar extra ondersteuning vanuit niveau 3. Extra ondersteuning vindt plaats als basisondersteuning niet voldoende is. Na het bepalen van de onderwijsbehoeften van het kind wordt bekeken of de school de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Kinderen waarbij onze school, op basis van een onderwijsbeperking (en) gerelateerd aan het kind, niet het onderwijs kan bieden dat het kind nodig heeft, wordt een onderwijsvoorziening gezocht die passend onderwijs kan bieden.

December 2020

Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023